سایت مناقصه ها و مزایده های ایران و بین الملل

اطلاع رسانی جامع و روزانه آگهی های سراسر کشور و بین الملل با توجه به رشته فعالیت شما از طریق سایت ، ایمیل ، نمابر ، پیام کوتاه و اپلیکیشن

سایت مناقصه ها و مزایده های ایران و بین الملل

اطلاع رسانی جامع و روزانه آگهی های سراسر کشور و بین الملل با توجه به رشته فعالیت شما از طریق سایت ، ایمیل ، نمابر ، پیام کوتاه و اپلیکیشن

سایت مناقصه ها و مزایده های ایران و بین الملل

شماره تماس : 77582924 - 021
اطلاع رسانی جامع اطلاعات مناقصه ها و مزایده های ایران و بین الملل شامل مناقصه های شهرداری, مزایده های خودرو و املاک و ...

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

قانون سرمایه گذاری در اقلیم کردستان عراق

| پنجشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۴، ۰۸:۳۶ ق.ظ

قانون سرمایه گذاری در اقلیم کردستان عراق

کردستان دفتر ریاست اقلیم – عراق

براساس قانون انجمن ملی کردستان عراق و به موجب ماده 10 قانون شماره (1) سال  2005

رئیس اقلیم کردستان عراق ، قانون ذیل را وضع نمود:

قانون شماره  4 سال2006 

قانون سرمایه گذاری در اقلیم کردستان عراق

فصل اول

مقررات کلی

بخش اول – تعاریف

ماده(1)

معانی هر یک از کلمات و عبارات زیر، مقابل آنها آمده است:

1- اقلیم: اقلیم کردستان - عراق

2- حکومت: حکومت اقلیم

3- شورا : شورای عالی سرمایه گذاری

4-رئیس کل : رئیس کل شورای عالی سرمایه گذاری

5- هیئت : هیئت سرمایه گذاری در اقلیم

6- رئیس هیئت : رییس هیئت سرمایه گذاری

7- پروژه:  هرگونه فعالیت اقتصادی یا پروژه سرمایه گذاری که توسط فرد حقیقی یا حقوقی در یک

قطعه زمین تخصیص یافته (مشخص) و با سرمایه خارجی یا داخلی که اجرای آن مشروط به

مقررات این قانون و دستورالعمل های مربوط به آن است، به اجرا در میآید.

8-  مالیات و عوارض:  کلیه مالیات و عوارضی که تحت این قانون وضع شده اند.

9- سرمایه گذار:  شخص حقیقی یا حقوقی (داخلی یا خارجی ) که در این اقلیم با توجه به شروط قانون

مذکور اقدام به سرمایه گذاری می نماید  .

10- مقامات ذیصلاح : تمامی مقامات دولتی مسئول در صنعت مربوط به پروژه.

11- وجوه سرمایه گذاری شده : ارزش وجوه سرمایه گذاری شده در پروژه که بر مبنای ارز داخلی یا

خارجی محاسبه می گردد.

12- سرمایه خارجی : میزان سرمایه گذاری به صورت نقدی، غیرنقدی یا به صورت حقوق و منافعی که

دارای ارزش نقدی در اقلیم است.

 

 

بخش دوم- زمینه های سرمایه گذاری

ماده(2)

مقررات این قانون در خصوص پروژه هایی که توسط هیئت تایید شده، در یکی از بخش های زیر به

کار می رود:

1- صنایع تولیدی، برق و خدمات مربوطه.

2- کشاورزی شامل زمین های مزروعی کشت غلات، یا دامپروری و دامداری، جنگلداری و خدمات

مربوطه.

3- هتل ها، گردشگری و خدمات تفریحی، شهربازی ها، پارک ها.

4- بهداشت و محیط زیست.

5- تحقیقات در زمینه های علمی و فناوری و فناوری اطلاعات.

6-  ارتباطات و حمل ونقل مدرن.

7- بانک ها، شرکت های بیمه و دیگر موسسات مالی.

8- پروژه های زیربنایی شامل پروژه های ساخت وساز، بازسازی و ساخت مسکن، جاده ها و پل ها،

بزرگراه ها، فرودگاه ها، سیستم های آبیاری و سدها.

9-  مناطق آزاد، بازارهای تجاری جدید و خدمات مشاورهای مرتبط.

10- آموزش در تمامی مقاطع با رعایت و حفظ چارچوب و خط مشی آموزشی این اقلیم.

11- هرگونه پروژه در هر صنعت دیگری که شورا موافقت نماید، مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

بخش سوم – رفتار با سرمایه گذاران خارجی

ماده(3)

با سرمایه گذاران و سرمایه های خارجی همانند سرمایه گذاران و سرمایه های داخلی برخورد می شود.

یک سرمایه گذار خارجی تمامی سرمایه ای را که صرف اجرای پروژه در اقلیم، براساس این قانون نموده

است، باید به نام خود ثبت نماید.

بخش چهارم – تخصیص قطعات زمین

ماده(4)

1- هیئت باید با وزارتخانه ها و ادارات مربوط به تعیین مکان پروژه های سرمایه گذاری که در هر استان

براساس این قانون تشکیل خواهند شد، همکاری کند و اطلاعیه ای با این عنوان که این قبیل

مکان ها به منظور اهداف هیئت استفاده می شوند، تهیه نماید

2- ادارات مربوطه باید با هیئت سرمایه گذاری برای تعیین و تخصیص قطعه زمین مورد نیاز پروژه بر

اساس طرح اولیه آن در داخل و خارج شهرها، خواه از طریق اجاره یا حق عمری یا رقبی، با قیمت

مناسب و همچنین مطابق با مقررات تعیین شده توسط هیئت تحت عنوان معافیت از ” قانون

فروش و اجاره داراییهای دولتی“ که در این اقلیم کاربرد دارد، هماهنگی لازم را داشته باشند.

3- به مجرد دریافت طرح توسط هیئت، شورا میتواند مراحل واگذاری مالکیت قطعه های زمین

تخصیص یافته به پروژه های استراتژیک با قیمت مناسب یا رایگان را در قالب معافیت از ” قانون

فروش و اجاره دارایی های دولتی “ که در این اقلیم کاربرد دارد، انجام دهد، مشروط بر اینکه

ماهیت و اهمیت پروژه و منافع عمومی به هنگام واگذاری مالکیت مد نظر باشد.

4- در مورد قطعات زمین تخصیص یافته به پروژه های سرمایه گذاری باید اطلاعیه ای به سازمان های

متولی ثبت اراضی ارسال شود . این چنین اطلاعیه ها و یادداشت ها، تنها تحت موافقت کتبی هیئت

پس از تکمیل الزامات سرمایه گذار باید گرفته شود.

5-  جهت تضمین نیل به اهداف، هیئت می تواند پس از پرداخت خسارت مناسب و معقول مطابق

قوانین، مقررات و دستورالعمل های اجرایی، عناوین مالکیت مطلق را برای قطعات اراضی که جزو

اموال دولتی محسوب میشوند و دارای حق انتفاع هستند به صورت رایگان اختیار کند.

6-  یک سرمایه گذار می تواند قطعات اراضی و اموال غیر منقولی را که برای اجرا، گسترش، توسعه و

بسط پروژه به آن ها نیاز دارند، بر اساس مقررات این قانون در مناطق تعیین شده و در مدت زمان

برآورد شده بر طبق اهداف و نیازهای واقعی پروژه بدون آنکه به قیود بند ( 3) این ماده زیانی وارد

آورد، خریداری نماید.

7- قطعات اراضی مورد نیاز جهت پروژه های سرمایه گذاری تحت این قانون بر اساس اهداف و نیازهای

واقعی پروژه به مساحت های مورد نظر تقسیم بندی می شوند. این امر مطابق با کنترل ها و مقررات

خاص تدوین شده توسط هیئت، در قالب معافیت از قوانین و مقررات کاربردی قابل انجام است.

8- تغییر مکان پروژه باید طبق استانداردها و قوانینی که جایگاه پروژه را برای اولین بار تعیین نموده اند،

صورت گیرد.

9- مقامات ذیصلاح باید در ارائه خدمات عمومی همچون تامین آب و فاضلاب، برق، جاده و ارتباطات

و ... در محدوده پروژه، با هیئت سرمایه گذاری در ارتباط باشند . بدین منظور، وجوه لازم باید در

بودجه پروژه در نظر گرفته شود.

10-  سرمایه گذار خارجی علاوه بر حق مالکیت و اجاره اموال غیر منقول و وسایل تولیدی تحت این

قانون، اجازه خرید یا اجاره اموال مسکونی و وسایل غیر تولیدی مورد نیاز برای انجام پروژه را نیز

پس از کسب تایید هیئت و مطابق با قوانین و مقررات مشخص شده توسط آنها خواهد داشت.

معافیت ها و الزامات

بخش اول- معافیت های مالیاتی و گمرکی

ماده(5)

 1- یک پروژه به مدت ده سال از تاریخ ارائه خدمات پروژه یا تاریخ تولید واقعی، از تمامی عوارض و

مالیات های غیرگمرکی معاف است.

2- تجهیزات و ماشین آلاتی که برای پروژه وارد اقلیم شده اند از مالیات، عوارض و شرایط دریافت مجوز

وارداتی معاف هستند، مشروط به اینکه از زمان تایید فهرست آن ها توسط رئیس هیئت بیش از دو

سال نگذشته باشد و در این مدت از مرزهای اقلیم عبور نمایند و انحصاراً برای انجام اهداف پروژه

به کار روند، در غیر این صورت با حذف معافیت، سرمایه گذار موظف خواهد شد که دو برابر میزان

مالیات، جریمه پرداخت کند.

3- قطعات یدکی که برای انجام پروژه وارد اقلیم می شوند از مالیات و عوارض معاف هستند، مشروط به

اینکه ارزش آن ها از 15 درصد قیمت ماشین آلات و تجهیزات تجاوز ننماید و فهرست و مقدار

آنها از قبل مورد تصویب رئیس هیئت قرار گرفته باشد.

4- تجهیزات، ماشین آلات و ابزارهایی که برای گسترش، توسعه یا به روزسازی پروژه به آن ها نیاز باشد،

از مالیات و عوارض معاف هستند.

5- مواد خام وارداتی برای تولید، به مدت 5  سال از عوارض گمرکی معاف هستند، مشروط بر اینکه

هیئت انواع و میزان آن ها را با در نظر گرفتن اولویت استفاده از مواد خام قابل دسترس در داخل

که از لحاظ کیفیت و کمیت برای پروژه سرمایه گذاری مناسب باشند، مشخص کند.

6-  براساس این قانون سرمایه گذار مجاز است تمامی نیازهای پروژه خود از قبیل تجهیزات و

ماشین آلات را وارد نماید. این قبیل واردات مشروط به اینکه از میان مرزهای اقلیم حمل ونقل شوند

و منحصراً برای اهداف پروژه به کار روند، از تمامی عوارض گمرکی معاف هستند.

بخش دوم – معافیت های اضافی

ماده(6)

1- مطابق با منافع عمومی اقلیم، هیئت می تواند تسهیلات و مشوق های اضافی را برای پروژه های

سرمایه گذاری که تحت این قانون مجوز گرفته و دارای مشخصه های ذیل است، مطابق با مقررات

و قوانین مربوطه و مشخص شده در هیئت ارائه نماید:

الف- اجرای پروژه هایی در مناطق محروم اقلیم

ب- سرمایه گذاری های مشترک توسط سرمایه گذاران خارجی و داخلی

2- بنا به ماهیت پروژه های خدماتی تحت مقررات این قانون، بالاخص پروژه های ساخت هتل،

بیمارستان، تفرجگاه های گردشگری، دانشگاه و مدارس، هیئت می تواند معافیت های اضافی از

هزینه ها و عوارض گمرکی در خصوص خرید مبلمان و ملزومات را هر 3 سال یکبار به منظور

به روز رسانی و نوسازی ارائه دهد، مشروط به اینکه این موارد تنها ظرف مدت یکسال پس از تاریخ

تایید رسمی فهرست اقلام و تعداد آن ها توسط رئیس هیئت وارد اقلیم شوند و تنها برای پروژه

مشخص شده مورد استفاده قرار گیرند.

بخش سوم- ضمانت های قانونی

ماده(7)

1-  سرمایه گذار مجاز است پروژه خود را نزد هر شرکت بیمه داخلی یا خارجی که به نظر او مناسب

است، بیمه نماید و بدین ترتیب تمامی عملیاتی که برای اجرای پروژه انجام می دهد، بیمه خواهد

شد.

2-  سرمایه گذار می تواند با در نظر گرفتن اولویت در به کارگیری نیروی کار داخلی، مطابق با قوانین و

مقررات کاربردی در این اقلیم، کارگران خارجی یا داخلی را برای اجرای پروژه به کار گیرد.

3- سرمایه گذار خارجی مجاز است سود و منافع سرمایه خود را با توجه به مقررات این قانون به خارج

از کشور منتقل کند.

4- نیروی کار غیر عراقی و نمایندگان آن ها در خارج از اقلیم، حق دارند دستمزد و درآمد خود را مطابق

با قانون اجرایی به خارج از کشور انتقال دهند.

5- یک سرمایه گذار خارجی، می تواند سرمایه خود را پس از اتمام پروژه یا انحلال آن، بدون آن که در

قوانین و مقررات گمرکات و مالیات تغییری به وجود آید، به کشور خود بازگرداند.

6- یک سرمایه گذار می تواند تمام یا بخشی از سرمایه گذاری خود را به یک سرمایه گذار خارجی یا

داخلی دیگر واگذار نماید و یا با تایید رسمی هیئت، پروژه را به شریک خود واگذار نماید . سپس با

توجه به حقوق و مقررات پروژه، سرمایه گذار جدید جایگزین سرمایه گذار قبلی میشود.

7- براساس این قانون یک سرمایه گذار می تواند برای پروژه خود، حساب بانکی به ارز داخلی یا خارجی

یا هر دو در داخل یا خارج از اقلیم افتتاح نماید.

8- بدون تخطی از قوانین کاربردی درخصوص هیئت مدیران شرکت های تضامنی، پروژه های ثبت شده

تحت این قانون به عنوان پروژه های بخش خصوصی، بدون توجه به صورت قانونی و اصل سرمایه

سهام آنها در نظر گرفته میشود.

9-  سرمایه گذار تحت این قانون، باید محرمانه بودن دانش فنی و اقتصادی پروژه را حفظ نماید و از

ابتکارات سرمایه گذاری مطابق با مقررات قانون و دستورالعمل های کاربردی در این اقلیم حمایت

کند. اگر شخصی اطلاعاتی را که به سبب موقعیت خود در اختیار دارد، یا اطلاعات مربوط به

جنبه های مالی، اقتصادی و فنی پروژه سرمایه گذاری ر ا فاش نماید، مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد.

بخش چهارم – الزامات سرمایه گذار

ماده(8)

یک سرمایه گذار باید از موارد زیر تبعیت نماید:

1-  محدوده سرمایه گذاری را با توجه به پروژه اجرا شده توسط خود، مشخص کند و صورت های

مالی/ ترازنامه و قراردادهای به مرحله عمل رسیده را ارائه نماید.

2- هیئت را در مورد زمان تکمیل پروژه و زمان شروع به ارائه خدمات و تولید واقعی مطلع کند.

3- تمهیداتی را فراهم نماید که اعضای هیئت بتوانند اطلاعات ضروری در مورد ابعاد مختلف پروژه را

جمع آوری کنند.

4- گزارش های مربوط به مواد وارداتی جهت انجام پروژه را که از عوارض گمرکی تحت قیود این

قانون معاف هستند، نگهداری و ثبت نماید.

5- از محیط زیست، بهداشت و امنیت عمومی حفاظت نماید و از استانداردها و نظام های کنترل کیفیت

مطابق با استانداردهای بین المللی تبعیت کند.

6-کارکنان و کارگران محلی اجرای پروژه را آموزش دهد.

بخش پنجم – رویه های قانونی ناظر بر تخطی سرمایه گذار

ماده(9)

1- به مجرد تخطی سرمایه گذار از مقررات این قانون یا تخطی از هر بند از قراداد میان سرمایه گذار و

مقامات ذی صلاح، هیئت با اخطاریه ای به شخص خاطی از وی می خواهد که در اسرع وقت

فعالیت موجب تخطی را متوقف کند و با توجه به میزان تخطی، زمان کافی در اختیار او قرار

میدهد تا به عمل غیر قانونی و تاثیرات آن خاتمه دهد.

2- اگر سرمایه گذار بدون دست کشیدن از تخلف و پیامدهای آن با توجه به قواعد پاراگراف ( 1) (در

بالا) به فعالیت خود ادامه دهد، قطعه زمین از او باز پس گرفته می شود و هیئت، تملک دارایی های

استقرار یافته توسط سرمایه گذار را با ارزش تخریب مشخص مطابق این قانون به شخص دوم

واگذار می کند. سرمایه گذار جدید که قطعه زمین جهت اتمام پروژه تحت این قانون به او تخصیص

داده شده، مسئول پرداخت هزینه های تخریب است و شخص خاطی باید مسئول هر گونه خسارتی

که به سبب کوتاهی در انجام وظایف و تعهدات خود ایجاد کرده است، باشد.

3- اگر سرمایه گذار بدون تصویب هیئت تمام یا بخشی از زمین اختصاص داده شده به پروژه را به

شخص ثالثی اجاره دهد یا بدون تصویب هیئت از آن برای اهداف دیگری استفاده نماید، هیئت آن

مقدار قطعه زمین اجاره داده شده یا نا به جا استفاده شده را از او باز پس می گیرد و سرمایه گذار باید

دو برابر میزانی که در مدت زمان اجاره آن قسمت از زمین و یا استفاده نامناسب از آن دریافت

کرده است را به عنوان خسارت بپردازد که این امر مطابق با قانون جمع آوری مطالبات دولت، قابل

اجرا است. در صورت باز پس گرفتن تمام زمین، با سرمایه گذار خاطی، مطابق قیود پاراگراف ( 2) در

بالا برخورد می شود.

فصل سوم

سلسله مراتب سرمایه گذاری

بخش یکم – هیئت سرمایه گذاری، ساختار و وظایف آن

ماده(10)

1- هیئتی تحت عنوان ” هیئت سرمایه گذاری اقلیم کردستان “ باید تشکیل شود . این هیئت باید دارای

شخصیت حقوقی و استقلال اجرایی و مالی بوده و مجاز است تمامی رویه های قانونی لازم جهت

اجرای مقررات این قانون را به اجرا درآورد.

2- این هیئت دارای یک رئیس است که از حقوق و قدرت یک وزیر برخودار است و مسئول نظارت بر

عملکرد هیئت،کنترل و اداره فعالیت ها، وظایف و امور آن است . سازمان ها و ادارات ذیل باید با

رییس هیئت در ارتباط باشند:

الف: اداره اطلاعات و تحقیقات

ب:  اداره توسعه، ارزیابی و صدور مجوز پروژه های عملیاتی

ج: اداره امور مالی و اجرایی حقوقی

د: اداره مناطق و شهرهای صنعتی

3- این هیئت باید در اربیل، مرکز این اقلیم مستقر گردد. این هیئت می تواند در اقلیم کردستان شعباتی

داشته باشد که تحت نظارت فردی همپایه مدیرعامل اداره گردد.

4- هیئت امکان اضافه، حذف یا ادغام بخش ها و زیر بخش ها را در صورت لزوم دارد.

5- ساختار اداره و شعبات هیئت و وظایف و میزان قدرت آن ها باید در آیین نامه داخلی که توسط هیئت

تنظیم و توسط شورا تایید میشود، مشخص گردد.

6- هیئت باید محیط مناسبی را برای سرمایه گذاری فراهم نماید تا به توسعه اقتصادی اقلیم دست یابد .

هیئت سیاست ها، برنامه ها و استراتژی های سرمایه گذاری را تعیین می نماید و به شورا جهت

تصویب، ارائه می دهد. علاوه بر این، هیئت فعالیت های شعبات تحت نظارت اقلیم را هماهنگ

میکند.

 

 

ماده (11)

رییس هیئت و مدیران عامل آن باید از شرایط ذیل برخوردار باشند:

1- حداقل یک مدرک دانشگاهی مرتبط با درجه و مقام نامبردگان.

2- حداقل 7 سال سابقه کار در زمینه تخصصی خود.

ماده(12)

به موجب این قانون، قطعنامه تصویب شده توسط شورا در خصوص پروژه های سرمایه گذاری باید

به تمام وزارتخانه ها، آژانس ها و ادارات مربوطه در اقلیم الزام شود.

(ماده ( 13

رییس هیئت می تواند به منظور پیشبرد اهداف خود با اشخاص حقیقی یا حقوقی، در داخل یا خارج

از اقلیم قراردادهایی جهت انجام وظایف و مسئولیتهای محول شده به آنها، به امضاء رساند .حقوق و

تعهدات باید توسط رئیس هیئت مشخص شود.

بخش دوم – شورای عالی سرمایه گذاری

ماده(14)

1-  شورای عالی سرمایه گذاری در اقلیم باید متشکل از رئیس که نخست وزیر اقلیم است، معاون رئیس

که معاون نخست وزیر اقلیم است و دیگر اعضای شورا که شامل وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر

بازرگانی، وزیر شهرداری ها، وزیر برنامه ریزی، وزیر کشاورزی، وزیر صنایع و رئیس هیئت

سرمایه گذاری هستند، باشد.

2-

• رییس شورا می تواند با توجه به ماهیت پروژه و ارتباط آن با وزارت خانه های دیگر، وزرای آن ها را

برای شرکت در جلسات شورا دعوت نماید.

• رییس شورا می تواند نمایندگان بخش خصوصی مرتبط با پروژه را نیز دعوت نماید.

• شورا آیین نامه داخلی خود را در خصوص چگونگی برگزاری جلسات و چگونگی صدور قطع نامه ها

تعیین مینماید.

3-  شورا دارای اختیارات ذیل است:

• تنظیم سیاست ها و خط مشیهای سرمایه گذاری پیشنهاد شده از سوی هیئت در چارچوب سیاست

کلی اقلیم.

• تصویب طرح ها و برنامه های فعالیت هیئت در چارچوب طرح کلی اقلیم.

• بحث و مذاکره بر سر گزارش های دوره ای که از سوی رئیس هیئت در خصوص پیشرفت و موضوعات

 مربوط به شرایط سرمایه گذاری در اقلیم ارائه می شود و انجام اقدامات لازم در این رابطه.

• مذاکره در خصوص وضعیت مالی هیئت (ترازنامه) و تصویب پیشنویس بودجه سالانه.

• تصویب قراردادهای اعطای تسهیلات اعتباری و وام که با ضمانت دولت، بانک ها و موسسات مالی

خاص مطابق با مجموعه ای از قوانین و مقررات به هیئت داده شده، مشرط به اینکه اهداف آن ها

تنها تامین بودجه فعالیت های هیئت در زمینه کاری آن باشد.

• ایجاد سیستم نظارتی، پیگیری و ارزیابی عملکرد سرمایه گذاران خارجی جهت تشخیص و غلبه بر

موانع یا مشکلات.

• تصویب آیین نامه داخلی هیئت.

بخش سوم – بودجه هیئت

ماه(15)

بودجه هیئت باید در بودجه کل دولت اقلیم لحاظ شده باشد.

فصل چهارم

داوری و صدور مجوز

بخش اول – رویه های صدور مجوز پروژه

ماده(16)

1- جهت منتفع شدن از معافیت ها و مزایای مشخص شده در این قانون، سرمایه گذار باید مجوز اجرای

پروژه که از سوی هیئت صادر شده است را اخذ کند.

2- هیئت باید مجوز اجرای پروژه را پس از دریافت درخواست سرمایه گذار مطابق با شرایط تعیین شده

برای او صادر کند . هیئت موظف است ظرف مدت سی روز از تاریخ تحقق شرایط اقتصادی،

قانونی و فنی، مطابق با قیود این قانون و با توجه به استانداردها و نظارت های خود در خصوص

درخواست سرمایه گذار، تصمیم گیری نماید.

3- هیئت باید با مقامات ذی صلاح در خصوص مزایای صدور مجوز مشورت نماید و این مقامات باید

نقطه نظرات خود را برای پذیرش، رد یا اصلاح درخواست ظرف مدت سی روز از تاریخ ارجاع

درخواست از سوی هیئت، به آن ها اعلام نمایند . عدم دریافت جواب از سوی مقامات، به عنوان

پذیرش درخواست در نظر گرفته شده و در صورت رد آن، تصمیم باید موجه و عادلانه باشد.

4-  هنگامی که درخواست رد می شود، متقاضی می تواند اعتراض خود را ظرف مدت پانزده روز پس از

تاریخ اعلام رد درخواست، به ریاست شورا ارائه نماید . رئیس شورا باید جواب اعتراض را طی سی

روز اعلام نماید و تصمیم او در این خصوص باید نهایی باشد.

 

 

بخش دوم – داوری

ماده(17)

اختلافات و مناقشات سرمایه گذاری باید مطابق با قراردادی که میان طرفین منعقد شده، حل وفصل

گردد و اگر هیچ بندی در این خصوص در قرارداد وجود نداشت، اختلافات باید به طور مسالمت آمیزی

میان طرفین حل وفصل شود . اگر طرفین به نتیجه نرسند، می توانند موضوع را به مرجع داوری ارجاع

دهند که مقررات آن نیز در قوانین منطقه ذکر شده است و یا مطابق با قوانین حل اختلاف ذکر شده در

کنوانسیون های بین المللی یا دو جانبه که عراق در آن ها عضویت دارد و در اقلیم قابل اجرا است، عمل

شود.

بخش سوم – مقررات نهایی

ماده(18)

1- حکم نخست وزیر(مقام اجرایی سلیمانیه) به شماره 89 ، مورخ 2004 ، در خصوص توسعه سرمایه گذاری

در اقلیم کردستان ملغی گردیده است . هیئت توسعه سرمایه گذاری و ساختار آن، تحت ماده 16

فوقالذکر باید منحل گردد و حقوق، الزامات و تمامی اموال منقول و غیرمنقول آن باید به هیئت

سرمایه گذاری تشکیل شده تحت مقررات این قانون، بازگردانده شود.

2- تمامی پروژه های سرمایه گذاری دارای مجوز از هیئت توسعه سرمایه گذاری، تحت حکم ملغی شده

که در پاراگراف (1) ذکر شد و پروژه های سرمایه گذاری دارای مجوز از سوی مقام اجرایی اربیل

مطابق با قوانین قابل اجرا، باید به عنوان پروژه های سرمایه گذاری قانونی در نظر گرفته شده و

همچنان از امتیازات و مشوق های اعطا شده استفاده کنند.

3- دیگر پروژه هایی که در دست مطالعه و ارزیابی است و تصمیمات نهایی در خصوص آن ها توسط

هیئت منحل شده اتخاذ نشده است، باید به عنوان پروژه های سرمایه گذاری به هیئت سرمایه گذاری

تشکیل شده تحت مقررات این قانون واگذار شوند و مقامات ذی صلاح آن باید روند طی شده

توسط هیئت توسعه سرمایه گذاری منحل شده را ادامه دهند.

ماده(19)

سرمایه گذار مجاز نیست مالک قطعات زمین برخوردار از منابع نفتی، گاز یا هرگونه منابع معدنی

گرانبها و سنگین، باشد.

ماده(20)

سرمایه گذاری که پروژه های سرمایه گذاری مشترک را اجرا می کند باید ضمانت های لازم را جهت

حفظ وجوه سهام داران ارائه نماید . هیئت باید معیارها و ضوابط بانکی و بیمه ای لازم برای تضمین

حقوق آنها را بپذیرد.

ماده(21)

حسابهای هیئت باید مورد حسابرسی هیئت عالی حسابرسی قرار گیرند.

ماده(22)

شرایطی که برای آن ها هیچ مقرراتی در این قانون وجود ندارد باید طبق قوانین کلی ذکر شده در

دیگر قوانین مربوطه رسیدگی شوند، مشروط به اینکه قواعد آن ها، مقررات این قانون را نقض ننماید .

در صورت وجود هرگونه مغایرتی، مقررات این قانون باید به کار گرفته شود.

ماده(23)

رییس شورا باید دستورالعملهای لازم به منظور تسهیل اجرای این قانون را صادر نماید.

ماده(24)

شورای وزرا و مقامات ذیصلاح باید قیود این قانون را اجرا نمایند.

ماده(25)

قانون حاضر از روز انتشار آن قابل اجرا خواهد بود و در روزنامه رسمی روزنامه کردستان چاپ

خواهد شد.

مسعود بارزانی

رئیس دولت کردستان – عراق

انتشار در اربیل. جولای 2006

 

مدارک مورد نیاز

برای دریافت مجوز سرمایه گذاری در اقلیم کردستان عراق

جهت دریافت مجوز از هیئت سرمایه گذاری اقلیم کردستان مراحل زیر باید طی شود:

1- ارائه درخواست

سرمایه گذار باید یک درخواست کتبی به رئیس هیئت سرمایه گذاری ارائه دهد که حاوی موارد زیر

باشد:

• اسم پروژه و اسم مالک پروژه (شرکت یا فرد حقیقی)

• ماهیت پروژه (صنعتی، تجاری، خدماتی )

• شرح پروژه، اجزاء آن، اندازه زمین تخصیص یافته و کل بودجه ای که در این پروژه سرمایه گذاری

میشود. علاوه بر آن سرمایه گذار باید نقشه محل زمین احداث پروژه را پیوست کند . همچنین

سرمایه گذار باید در این درخواست، نوع و ماهیت پروژه هایی را که در گذشته به اجرا درآورده و

جزئیات تجربیات و مهارتهایش را در اجرای پروژه فهرست کند.

2- کمیته هیئت سرمایه گذاری

کمیته هیئت سرمایه گذاری شامل مدیران کل ، باید این درخواست را بررسی کرده و بر اساس آن

تصمیم گیری نمایند . اگر کمیته درخواست را رد کند، سرمایه گذار باید از این تصمیم به صورت کتبی یا

شفاهی و با ذکر دلایل رد شدن درخواست، مطلع گردد.

3- الزامات طرح اولیه  پروژه

الزامات پروژه به دو بخش تقسیم میشود:

الف: الزامات فنی

این قسمت مربوط به فراهم آوردن تمامی طرح ها و نقشه های مربوط به اجزاء پروژه به همراه

صورت برآورد و چارچوب طرح اولیه پروژه است . هر یک از موارد فوق به قسمت های مرتبط با موضوع

جهت چک کردن و بررسی آن ها بر اساس الگوی تنظیم شده توسط هیئت سرمایه گذاری، ارجاع داده

میشود. سرمایه گذار زمانی که درخواست سرمایه گذاری خود را به هیئت سرمایه گذاری می دهد، باید بر

اساس الگوی این هیئت عمل کند . این الگو تحت عنوان ” بررسی الزامات اولیه پروژه “ و در دو قسمت

طراحی شده است.

1- الزامات قبل از تخصیص زمین:

• جزئیات نقشه محل نظیر ابعاد و اندازه ها،  واحدهای  پروژه و فعالیتها.

• نقشه های معماری پروژه.

• شرح پروژه با همه اجزاء اصلی آن شامل:

- اندازه ساختمان ها

- سیستم ساختمان

- بودجه تخمینی پروژه

- سیستم گرمایشی و سرمایشی

- تعیین میزان آب و برق مورد نیاز و توزیع آن

- صورت برآورد هزینه برای فعالیتهای عمرانی، الکتریکی و مکانیکی

- منابع انسانی

- نمای پروژه

- آرم و توضیحات پروژه بر روی یک لوح فشرده

 - و سایر اطلاعاتی که ممکن است سرمایه گذار تهیه کرده باشد.

این نقشه ها باید توسط یک دفتر فعالیت های معماری و .A3 • پرینت نقشه های اولیه بر روی کاغذ

یا شخص معماری که در اتحادیه مهندسین کردستان عضویت دارد و دارای مجوز است، تهیه

گردد.

2- الزامات بعد از تخصیص زمین:

• تحقیقات نقشه نگاری

• یک کپی از سند ثبت زمین و مدارک مربوط به مشخصات محدوده زمین

• مطالعه امکان سنجی اقتصادی پروژه

• بررسی اثرات زیست محیطی پروژه

ب: الزامات حقوقی

این الزامات مربوط به کارت های شناسایی سرمایه گذار نظیر کارت هویت، آدرس محل زندگی،

شماره تلفن، آدرس الکترونیکی و سایر مدارک است درصورتی که سرمایه گذار داخلی باشد و چنانچه

خارجی باشد گذرنامه معتبر نیز لازم است . چنانچه سرمایه گذار یک شرکت است، مجوز تاسیس شرکت

و دیگر مدارک شناسایی صاحب شرکت و مدیر اجرایی آن مورد نیاز است.

4- مراجعه به مقامات دولتی مرتبط

در این مرحله باید به وزارتخانه های مرتبط مراجعه و تاییدیه آن ها اخذ شود . در این مرحله، تایید

وزارت شهرداری ها، وزارت محیط زیست و وزارت نیرو برای همه پروژه ها فارغ از ماهیت آن ها مورد

نیاز است . تایید سایر وزارتخانه ها و سازمان های دولتی بر اساس ماهیت پروژه باید اخذ شود . به طور

مثال تایید وزارت صنایع برای پروژه های صنعتی، تایید وزارت مسکن و نوسازی برای پروژه های

ساخت مسکن لازم است.

5- کمیته های برآورد

بعد از تکمیل مراحل فوق الذکر، طرح اولیه باید به کمیتههای برآوردی که در زیر آمده ارسال شود:

الف- کمیته برآورد قیمت زمین (متر مربع):

این کمیته شامل اعضای زیر است:

- هیئت سرمایه گذاری  - وزارت دارایی  - وزارت شهرداری ها  - وزارت دادگستری

 

دلیل برآورد متراژ زمین، تعیین کل قیمت تخمینی زمین تخصیص یافته برای احداث پروژه

سرمایه گذاری و مقایسه قیمت برآورد شده با سرمایه پروژه است. این برآورد مشخص می کند که آیا

پروژه پیشنهادی و بودجه در نظر گرفته شده برای آن متناسب با قیمت زمین و موقعیت آن هست یا

خیر؟

ب-کمیته برآورد بودجه

این کمیته شامل مهندسان (معمار، برق، مکانیک و عمران )و نیز مدیران اجرایی دفتر هیئت

سرمایه گذاری است . یک دبیر کل این کمیته را هدایت می کند و وظیفه اش برآورد بودجه پروژه با

استفاده از برنامه ها، طرح ها و صورت برآورد پروژه است . همچنین این کمیته مطالعات امکان سنجی

اقتصادی را بررسی میکند و این امکان سنجی با سرمایه اختصاص یافته برای پروژه توسط سرمایه گذار

مقایسه میشود.

6- مجوز پروژه

بعد از تکمیل تمام الزامات اشاره شده، یک بررسی نهایی باید صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود

که آیا در طرح اولیه پروژه همه الزامات رعایت شده است . پس از آن طرح اولیه برای تایید نهایی و

امضا مدارک مجوز پروژه به دبیر کل دفتر حقوقی و دبیر کل اداره توسعه، ارزیابی و اعطای مجوز

پروژه ها ارجاع داده میشود که در نهایت این مدارک باید به امضای رئیس هیئت سرمایه گذاری برسد.

سرمایه گذار باید مطابق با ضوابط بخش حقوقی هیئت سرمایه گذاری جهت تکمیل فرآیند

تخصیص زمین (مالکیت یا اجاره) اقدام کند.

یادداشت: پروژه های استراتژیک تمامی مراحل ذکر شده را طی خواهد کرد، اگرچه اخذ تاییدیه شورای عالی سرمایه گذاری هم علاوه بر موارد فوق الزامی است. در برخی موارد بعد از اجرای پروژه ، ممکن است سرمایه گذار درخواستی به هیئت سرمایه گذاری ارائه نماید مبنی بر اینکه پروژه به عنوان یک پروژه استراتژیک قلمداد شود . هیئت نیز بررسی خواهد کرد که آیا پروژه معیارهای پروژه استراتژیک را دارد یا خیر و سپس نتیجه نهایی در صورت موافقت به شورای عالی سرمایه گذاری جهت تایید ارسال می شود


ایران تندر با سابقه بیش از ده سال فعالیت در عرصه اطلاع رسانی اطلاعات مناقصه ها و مزایده ها با بهره گیری از نوین ترین روش های نرم افزاری و استفاده از سیستم های جدید اطلاع رسانی و همکاری با کارشناسان مجرب و متعهد ، کلیه اطلاعات "مناقصه ها"،"مزایده ها"،"ارزیابی کیفی"،"فراخوان ها" و دیگر اطلاعات مورد نیاز مدیران نظیر "نرخ های ارز"،"شاخص های اقتصادی"و"نمایشگاهها" را روزانه بر اساس زمینه های فعالیت شما طبقه بندی شده و طی ساعات اداری از طریق "سایت"،"ایمیل"،"فاکس"و "پیام کوتاه"به همراه اسناد شرکت در مناقصه ها یا مزایدات را برای شما ارسال می کند . 

 

مزایا 1- "جامع بودن" (حتی یک آگهی را نیز از دست نخواهید داد) 2- اطلاع رسانی "ارزیابی کیفی" ، "فراخوان ها" و "نرخ های ارز"بصورت رایگان  3- تعرفه مناسب  (کمترین میزان تعرفه در بین شرکتهای همکار)  4- دریافت و ارسال "اسناد" در سراسر کشور بصورت رایگان  5- دسترسی نامحدود به کلیه رشته ها در اشتراک سایت 6-ارسال اطلاعات بصورت روزانه به سه آدرس ایمیل  7 -تنها شرکت ارائه دهنده "اطلاع رسانی" از طریق پیام کوتاه  8 - با تفاضل بیش از 90 – 70 "آگهی"در روز نسبت به سایر همکاران  9- تخفیف نقدی برای سرویس های تبلیغاتی 

 

قابل توجه مدیرانی که تمایل به کاهش هزینه های خود دارند. جهت درخواست ارسال یک نمونه رایگان و آشنایی با خدمات با ما تماس بگیرید.

 

02177582924

0216246680

www.etender.ir

www.irantender.info

info@etender.ir

استان تهران - شهر تهران - بزرگراه امام علی -تقاطع سبلان -  شهید نظری - شماره 26- ساختمان ایران تندر